شرکت حمل و نقل بین المللی “سورن تیر ایرانیان” با الهام از بیکرانگی دریا و در راستای ساخت ایرانی آباد فعالیت خود را در عرصه حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی در بنادر و گمرکات کشور همیشه سرافراز ایران آغاز کرده است. قدر می نهیم تاجران و بازرگانانی را که دل در گرو ایران داشته و در روزهای تلخ و شیرین این سرزمین به فعالیت مشغول بوده اند و بر خود می بالیم که بستری را فراهم آورده ایم تا این عزیزان بتوانند با آرامش خیال، اقتصاد این سرزمین را قوی تر وآبادتر کنند . بر این باوریم که وجود ما در گرو مشتریان است و حضور آنها را ارج می نهیم. شرکت حمل و نقل بین المللی “سورن تیر ایرانیان” انتخابی مطمئن برای تجار و بازرگانان و انتخابی بی همتا برای کارشناسانی که رو به سوی حرفه ای شدن دارند و فرهنگ سازمانی مناسبی را برای اشتغال جستجو می کنند.